Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji a koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.esteri.cz (dále jen „E-shop“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „Kupní smlouva“).

Prodávajícím se rozumí společnost WAME s.r.o., se sídlem Průmyslová 4271, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČ: 47394625, DIČ: SK2023860234, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov. 28719/P, poštovní adresa Průmyslová 4271, 085 01 Bardejov, info@doplnkydo.sk, tel.: +421 911 515 232.

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-shopu

II. OBJEDNÁVKA

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který musí obsahovat následující údaje:

1. Identifikaci Kupujícího – t.j. jméno a příjmení, bydliště, kontakt (e-mailová adresa, tel. číslo) nebo obchodní jméno

2. IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnických osôb

3. Kód nebo jednoznačný název objednaného zboží

4. Množství objednaného zboží

5. Adresu místa dodání zboží (liší-li se od zaregistrované)

Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na E-shopu.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její pravdivé a úplné vyplnění.
Odeslaná objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím prostřednictvím e-mailu. Odesláním elektronické objednávky Kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky Kupující akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, rovněž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny. Pokud objednávka nebude obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neplatnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat jej k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku do 48 hodin od uskutečnění objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech
– v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené tel. číslo, nedostupný, neodpovídá na emaily atd.)
– zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej hodnoty.

III. CENOVÉ PODMÍNKY

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím E-shopu se uvádí vždy s daní z přidané hodnoty, a jsou platné v době objednání zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit ceny zboží uvedené na E-shopu s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na E-shopu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané.)

Všechny ceny, které jsou uvedeny na stránce, jsou konečné. V ceně zboží není započteno poštovné ani jiné doplňkové služby.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

Za dodání zboží se považuje jeho převzetí Kupujícím.
Zboží, které je skladem, je odesláno nejpozději následující pracovní den ode dne potvrzení objednávky. Objednané zboží, které není skladem, odesíláme nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Prodloužení termínu dodání je možné jen po vzájemné dohodě s Kupujícím.
Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem.

Zboží je dodáno prostřednictvím kurýrní služby nebo prostřednictvím pošty na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží a závazně si s ním dohodne přesnou dobu dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v době, kterou si závazně dohodl s kurýrní službou na místě dodání a nezmocní jinou osobu na převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží hradí Kupující.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
Faktura za zboží je zasílána elektronicky mailem. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Převezme-li Kupující zboží i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou. Prodávajícího Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jednu z následujících způsobů platby:

1. Kurýr CZ – platba platební kartou nebo předem na účet: Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zasláno zboží kurýrní službou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet WAME s.r.o. v Kč. Variabilní symbol: použijte číslo uvedené ve faktuře, po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet WAME s.r.o. Poplatek za platbu pro každou samostatnou objednávku je 0 Kč.

2. Kurýr CZ – platba na dobírku: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí kurýrovi. Poplatek za platbu pro každou samostatnou objednávku je 36 Kč.

5. Osobní odběr – ZDARMA – platba v hotovosti příp. platba předem na účet, vyzvednutí si objednávky na adrese skladu zboží.

Pokud objednávka obsahuje více kusů zboží, poštovné se platí jen jednou.
Pokud objednávka obsahuje více kusů zboží a vyřizuje se po částech, poštovné se platí při každém odeslání zboží.

VI. NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ, NEDODRŽENÍ – PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Závazným akceptováním objednávky Kupujícího dle Všeobecných obchodních podmínek vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že Kupující po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží v odběrní lhůtě 18 dní bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za pořízení zboží, ve kterém jsou zahrnuty i poštovné náklady na expedování a zpětné doručení zásilky. na naši adresu. V případě kurýrní služby se jedná o tři pokusy o doručení zásilky. Po třetím neúspěšném pokusu kurýrní služba vrátí zásilku na naši adresu. Poplatek za pořízení zboží, ve kterém jsou zahrnuty i poštovné náklady na expedování a zpětné doručení závazně objednaného zboží, je povinen Kupující zaplatit Prodávajícímu za nedodržení – porušení kupní smlouvy. V případě české pošty je odběrní lhůta 18 dní, v případě kurýra jde o tři opakované pokusy doručit zásilku zákazníkovi. K nedodržení, porušení kupní smlouvy dochází iv případě, že Kupující odmítl zásilku převzít bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy. V těchto případech je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za pořízení zboží a Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a předat zboží třetí osobě.

Nedodržení – porušení KUPNÍ SMLOUVY lze vyřešit tímto způsobem:
1. Kupující uhradí částku 180 Kč, která představuje náklady spojené s distribucí, které bylo za Vás uhrazeno při expedování zboží, které jste si závazně objednali. V poplatku 180 Kč jsou zahrnuty distribuční náklady za vrácení zboží na naši adresu (kurýrní služba si účtuje další poštovní náklady za vrácení zásilky),

2. Kupujúci má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto případě budou zákazníkovi účtovány další poštovní náklady ve výši 100 Kč (v rámci ČR), které budou přičteny k celkové sumě objednávky.

V případě, že si Kupující nezvolí ani jednu z výše uvedených možností a bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží na místě určeném Kupujícím a/nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s Kupujícím předem dohodl, vzniká Prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu. ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

Za tímto účelem budou Kupujícímu zaslány platební informace potřebné k úhradě škody a to elektronickou formou se splatností 10 dnů od doručení této upomínky. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neuhrazení, budeme nuceni podniknout právní kroky ve prospěch vymahatelnosti v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami naší společnosti WAME s.r.o., se kterými jste souhlasili při odeslání objednávky.

VII. REKLAMACE

1.Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
2.Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

3. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva vyplývající z uzavřené spotřebitelské smlouvy nebo související s takovou smlouvou. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může Kupující předložit spor na alternativní řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekci (www.soi.sk) nebo jinému příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mhsr.sk. Kupující může využít k alternativnímu řešení spotřebitelského sporu také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

VIII. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od uzavření objednávky ze strany Kupujícího.

Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

V případě platby na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, atd.)
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že objednávka byla uskutečněna se způsobem platby: ÚHRADA NA ÚČET a úhrada se neuskutečnila do 7 dnů od zadání objednávky, v tomto případě bude objednávka zrušena.

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího:

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky a v případě úhrady kupní ceny nebo její části budou zákazníkovi finanční prostředky vráceny ve lhůtě nejpozději 14 pracovních dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím nebo poštovním. poukazem na adresu kupujícího, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího:

2a. Kupující má na základě zákona č. 102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu.
Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, Spotřebitel – Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i před dodáním zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení Kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této Kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu sídla společnosti.

K odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový následující formulář. Využijete-li elektronickou podobu, přijetí odstoupení od Kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Spotřebitel – Kupující je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od Kupní smlouvy předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v Kontaktech.
Spotřebitel – Kupující je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od Kupní smlouvy předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v Kontaktech. Připadne-li však konec lhůty na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne. Tato doba platí ode dne převzetí zboží. Pokud se objednávka skládá z více zásilek, lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá ode dne převzetí poslední doručené zásilky.

2b. V případě odstoupení od celé kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu zboží včetně nákladů na doručení zboží k Vám ve smyslu ust. §9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Sb. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo-li k jejich úplnému poskytnutí.

2c. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy jen z části, Prodávající vrátí Kupujícímu jen kupní cenu vráceného zboží.

2d. V případě, že měl Kupující kurýra zdarma a odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti, a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 1300 Kč, Prodávající vrátí Kupujícímu odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o náklady na doručení, pokud je Kupující při koupi nehradil jako samostatnou položku.

2e. Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na spotřebitele, to znamená fyzické osoby, které zboží nepoužívají v rámci své podnikatelské činnosti.

2f. V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čem rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, nakolik obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.


Přímé náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel – Kupující.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy odpovídáte za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Je třeba mít na paměti, že vrátit nelze zboží, které již bylo používáno. Lhůta totiž slouží pouze k prohlédnutí a vyzkoušení zboží, jelikož způsob nákupu to neumožňuje před zaplacením. Není tedy možné zboží několik dní běžně používat a poté se rozhodnout jej vrátit.

Tovar je třeba vrátit na korespondenční adresu společnosti:

WAME s.r.o. – sklad Beloveža
Beloveža 308
086 14 Hažlín

Zboží je třeba zaslat v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Obal na zboží nesmí být poškozen a nesmí jevit známky používání. Obal na zboží musí obsahovat všechny cenovky a štítky na původním místě a tyto nesmí být odstraněny. Kupující zboží zašle v pojištěné obálce nebo v pojištěném balíku s přiloženým originálem dokladu o koupi. Rizika škody na zboží způsobené přepravou od Kupujícího k Prodávajícímu snáší Kupující až do převzetí zboží Prodávajícím. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí Kupující.
ZBOŽÍ VRÁCENÉ NA DOBÍRKU NEPŘIJÍMÁME!

X. BEZPLATNÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě, že se Vám zboží, které jste si u nás objednali, nelíbí, případně Vám nesedla velikost nebo barva, můžete si zboží u nás vyměnit a znovuzaslání zboží při jeho výměně máte ZDARMA.
Za výměnu si Prodávající neúčtuje žádné další poplatky nebo ani poštovné náklady.
Vyměněné zboží Vám zašleme kurýrní společností v co nejkratší době po obdržení vráceného zboží. V případě, že zboží, o které máte zájem je skladem, bude výměna zrealizována nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. V případě, že u zboží, o které máte zájem, je doba dodání do 7-10 pracovních dnů, bude tato výměna zrealizována v této době, případně po dohodě s Kupujícím.

Přejete-li si zboží vyměnit, stačí nám zaslat e-mail, ve kterém napíšete kód zboží, které vracíte a kód zboží příp. barvu a velikost, o kterou máte zájem a my Vás budeme zpětně informovat o možnosti jeho výměny.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků Prodávajícího po naplnění kupní smlouvy, a to do doby, než písemně doručí Kupující Prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít kupní smlouvu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dává Kupující na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu. Prodávající informace o Kupujícím uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 122/2013 S.z., o ochraně osobních údajů, který stanoví další podmínky jakož i práva Kupujícího jako dotčené osoby. Osobní údaje Kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv resp. prostřednictvím listovních zásilek.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky zákazník vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2021.

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596